Obowiązkowy split payment zamiast odwrotnego obciążenia.

Od 1 listopada 2019 rok z znika mechanizm odwrotnego obciążenia, a jego miejsce zastępuje obowiązkowy split payment.

Obowiązek stosowania procedury pojawi się w przypadku gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

  1. Wartość dostawy będzie wynosić co najmniej 15.000zł brutto
  2. Sprzedawane będą towary lub usługi, które do tej pory były wcześniej objęte odwrotnym obciążeniem lub będą to transakcje dotyczące zakupu części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, maszyn i urządzeń elektrycznych wraz z częściami i akcesoriami do nich (pełny zakres towarów i usług określają załączniki do ustawy o VAT). Lista towarów i usług objęta procedurą split payment wymieniona jest w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (w wersji obowiązującej od 1 listopada).

Obowiązkiem zapłaty w mechanizmie podzielonej zapłaty będą objęte również faktury zaliczkowe.

Na każdej fakturze dokumentującej dostawę towarów i usług, która będzie spełniać powyższe kryteria, podatnik będzie miał obowiązek umieszczenia adnotacji o treści „mechanizm podzielonej płatności”. Niespełnienie tego wymogu może skutkować nałożeniem na podatnika 30% sankcji (liczonej od wartości podatku jaki przypada na dostawę towarów objętych procedurą split payment).

Od 1 stycznia 2020 roku z kosztów podatkowych mają być także wykluczone koszty dotyczące nabyć, w stosunku do których nie dokonano płatności metodą split payment, kiedy było to wymagane.

Zmiany w przepisach przewidują także nowe ułatwienie przy realizacji płatności. Od teraz będzie możliwe realizowanie przelewów za więcej niż jedną fakturę jednocześnie. W takim wypadku płatności będzie można dokonywać za wszystkie faktury z okresu nie krótszego niż pełny dzień, a nie dłuższego niż jeden miesiąc. W takim wypadku w przelewie zamiast numeru faktury podawany będzie okres za który dokonywana jest płatność. Należy więc zwrócić uwagę, że zbiorcza płatność wyklucza częściową płatność za którąkolwiek fakturę z okresu, którego te faktury dotyczą.