Zmiany w umowach zlecenia od 01.01.2017 r.

Zgodnie z Ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od dnia 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy nie będzie mogło być niższe niż 13 zł brutto za godzinę pracy. Kwestia ta dotyczy wszystkich umów o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego.

Skutkiem takiej regulacji jest konieczność prowadzenia ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy oraz przechowywanie jej przez okres 3 lat w celach kontrolnych.
Przepisy nie ustalają jak ma wyglądać ta ewidencja.
Istotne natomiast jest że:
– wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia powinno być płatne nie rzadziej niż raz w miesiącu, nawet jeśli umowa swoim zakresem czasowym obejmuje dłuższy okres
– ewidencja liczby przepracowanych w danym miesiącu godzin powinna zostać przekazana zleceniodawcy przed datą wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc
– wypłacane wynagrodzenie nie może być niższe niż liczba przepracowanych godzin pomnożona przez stawkę minimalną za godzinę (13 zł brutto).

Jak niemal w każdej ustawie i tu są wyjątki.
Powyższych regulacji nie stosuje się w kilku przypadkach.
Najistotniejszym z nich jest sytuacja, w której o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.
W takiej sytuacji prowadzenie ewidencji oraz wynagrodzenie minimalne nie obowiązuje.

źródło:
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,13,13,299,,20170101,ustawa-z-dnia-10102002-r-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace.html#P132778