Sankcje związane z białą listą podatników.

Od kilku miesięcy funkcjonuje biała lista podatników VAT. Zdążyliśmy się z nią już nieco zapoznać i przetestować. Jednak dopiero od 1 stycznia 2020 roku staje się obowiązkowe dokonywanie płatności na rachunki bankowe opublikowane w ramach białej listy.

Jeśli przedsiębiorca dokonuje transakcji handlowej, której wartość przekracza 15.000 zł (wraz z podatkiem VAT), to płatność za tą transakcje jest zobowiązany uregulować za pośrednictwem banku na rachunek znajdujący się na wykazie białej listy.

Wykonanie przelewu na inny rachunek (lub gotówką) skutkować będzie wykluczeniem z kosztów uzyskania przychodów faktury za którą dokonano płatności. Ponadto nabywca będzie odpowiadać solidarnie wraz ze sprzedawcą za jego zobowiązanie podatkowe, jeśli ten nie zapłaci podatku VAT wynikającego z wystawionej faktury.

Pojęcie transakcji nie jest tożsame z fakturą. Należy pamiętać, że transakcją może być nie tylko pojedyncza dostawa towarów/usług, ale także umowa na podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się dostarczyć produkty czy usługi. Może to być np. umowa na dostawę zestawu urządzeń realizowana w kilku częściach. Dostawy w ramach tej umowy mogą być udokumentowane wieloma fakturami, gdzie każda z nich będzie posiadała wartość niższą niż 15.000 zł. Jednak jeśli łączna ich suma będzie wynosić co najmniej 15.000 zł, to każda z płatności powinna zostać uregulowana przelewem z zastosowaniem przepisów dotyczących białej listy.

Niedopuszczalne jest sztuczne dzielenie jednej dostawy towarów/usług na mniejsze części celem ominięcia powyższych przepisów.

Odpowiedzialność przedsiębiorców za stosowanie przepisów.
Przedsiębiorca realizujący przelewy odpowiada za prawidłowe stosowanie przepisów dotyczących białej listy.
Dlatego też aby zapewnić prawidłowość rozliczeń z Budżetem Państwa Klienci ECM Partner zobowiązani są do każdorazowego informowania o sytuacji, w której dokonano płatności z pominięciem rachunku bankowego wykazanego na białej liście, w sytuacji kiedy było to wymagane. Dzięki temu ECM Partner zadba o prawidłową ewidencję księgową i podatkową.